• .
  • .
  • .

Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej na rok szkolny 2023/2024

_______________________________________________________________________________________________________________________

GŁÓWNY KIERUNEK PRACY  NA ROK  SZKOLNY 2023/2024

„Prawa dziecka ”

Nabywanie wiedzy dotyczącej wyglądu zewnętrznego i funkcjonowania organizmu człowieka , podnoszenie świadomości dotyczącej różnorodności fizycznej, emocjonalnej  i kulturowej , kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu w duchu tolerancji oraz życzliwości dla drugiego człowieka.

 Cele priorytetowe

1. Budzenie i utrwalanie wartości i  postaw prospołecznych zapobiegających dyskryminacji:  tolerancji, wyrozumiałości, życzliwości i empatii.

2. Nabywanie wiedzy dotyczącej zawodów i instytucji społecznych pomagających utrzymać prawidłową kondycję fizyczną i psychiczną człowieka.

3. Wielokierunkowy rozwój w poszanowaniu praw dziecka , dzięki którym może ono wyrażać swoje poglądy i w pełni uczestniczyć w życiu społecznym w sposób adekwatny do swojego wieku.

4. Budowanie tożsamości społecznej poprzez aktywne uczestnictwo życiu rodzinnym, przedszkolnym jak również lokalnym poprzez poznawanie znanych osobistości z miasta i regionu

 

Cele szczegółowe:

1. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci, w poszanowaniu odrębności każdej jednostki i praw dziecka.

2. Kształtowanie postaw obywatelskich i budowanie tożsamości społecznej  poprzez pełne uczestnictwo w życiu grupy rówieśniczej.

3. Budowanie przynależności do środowiska lokalnego poprzez poznawanie znanych osób z najbliższego otoczenia np. M. Kopernik, T. Halik,E. Zawacka.

4. Wychowanie w duchu tolerancji i życzliwości dla osób niepełnosprawnych.