• .
  • .
  • .

 Roczny plan pracy na rok szkolny 2017/2018

_______________________________________________________________________________________________________________________

 Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej

Przedszkola Niepublicznego„Bim-Bam-Bino”  na rok szkolny 2017/2018 pt;

Tworzenie okazji edukacyjnych umożliwiających dzieciom odczuwanie radości z odkrywania związków w relacji z miastem, w którym żyją, poprzez poznawanie dziedzictwa kulturowego, obyczajów, tradycji, historii i przyrody oraz kultywowanie w zakresie dostępnym dziecku poprzez realizowanie hasła „Ja i moje miasto Toruń”

Tworzenie okazji edukacyjnych umożliwiających dzieciom odczuwanie radości z odkrywania związków w relacji z miastem, w którym żyją, poprzez poznawanie dziedzictwa kulturowego, obyczajów, tradycji, historii i przyrody oraz kultywowanie w zakresie dostępnym dziecku poprzez realizowanie hasła „Ja i moje miasto Toruń”

Cele priorytetowe:
1.  stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu przygotowania do dalszego etapu edukacji,
2.  zapoznanie z kulturą i tradycjami miasta,
3.  rozbudzenie u dziecka poczucia tożsamości rodzinnej i regionalnej,
4.  rozwijanie zainteresowań historycznych,
5.  kształcenie cech społecznych, umiejętności zachowania się w miejscach publicznych,
6.  poznanie wybranych zabytków najbliższej okolicy,
7.  rozwijanie umiejętności zgodnego działania,
8.  prezentowanie zdobytych wiadomości umiejętności.

Cele szczegółowe, dziecko:
1. przejawia, w miarę swoich możliwości zainteresowanie wybranym zabytkami i dziełami sztuki,
2. zna herb miasta,
3. przełamuje nieśmiałość podczas występów publicznych,
4. prezentuje własne wytwory ekspresji:
- prace plastyczno-techniczne np.: rysunki, albumy, makiety ,
- zdrowe potrawy,
- przedmioty codziennego użytku,
5. wie, gdzie znajdują się miejsca użyteczności publicznej,
6. pozna znaczenie wytworów kultury narodowej i wybranych tradycji narodowych i regionalnych,
7. wzbogaca swoją wiedzę na temat historii swojego miasta,
8. poznaje utwory literackie, kulturę, historię swojego miasta,
9. poznaje okolicę przedszkola i miejsce zamieszkania,
10. dzieli się swoją wiedzą poprzez prace plastyczne,
11. bierze udział w wydarzeniach kulturalnych Torunia,
12. zna tradycje rodzinne.