• .
 • .
 • .

Główny kierunek pracy rocznej koncepcji na rok szkolny 2018/2019

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

GŁÓWNY KIERUNEK PRACY ROCZNEJ  KONCEPCJI  NA ROK  SZKOLNY 2018/2019

 „Ja i mój mały świat – edukacja regionalna”

 

Podejmowanie działań mających na celu budowanie miłości regionu,  ojczyzny poprzez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej z podkreśleniem tradycji.

Cele priorytetowe

 1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu przygotowania do dalszego etapu edukacji.
 2. Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, poprzez zapoznanie i integrację z kulturą i tradycją regionu.
 3. Rozbudzenie u dziecka poczucia tożsamości rodzinnej i regionalnej.
 4. Rozwijanie zainteresowań historycznych, poznanie ważnych tradycji zwyczajów i obrzędów ludowych.
 5. Kształcenie cech społecznych, umiejętności zachowania się w miejscach publicznych.
 6. Kształtowanie u dzieci postawy szacunku dla kulturowej tradycji naszego regionu, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 7. Prezentowanie zdobytych wiadomości umiejętności.

 

Cele szczegółowe, dziecko:

 1. poznaje znaczenie słowa tradycja, region,
 2. zna tradycje i zwyczaje ludowe związane ze swoim regionem,
 3. przejawia, w miarę swoich możliwości zainteresowanie wybranymi dziełami sztuki – rękodziełem, wikliniarstwem, hafciarstwem ,
 4. dostrzega piękno regionu i kraju,
 5. przełamuje nieśmiałość podczas występów publicznych,
 6. poznają regionalne instytucje promujące działalność kulturalną,
 7. prezentuje wytwory własnej pracy, dzieli się wiedzą poprzez:
  • prace plastyczno-techniczne np.: rysunki, albumy,
  • zdrowe potrawy,
  • przedmioty codziennego użytku,
 8. wzbogaca swoją wiedzę na temat historii swojego regionu,
 9. poznaje utwory literackie, kulturę, historię swojego regionu.