• .
  • .
  • .

Zasady powrotu dzieci do Przedszkola – COVID-19 (akt.01.09.2021r.)

_______________________________________________________________________________________________________________________

ZASADY DLA RODZICÓW

1. W przedszkolu obowiązują procedury, działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić stosowne oświadczenie i deklarację (załączniki).

2. Zgodnie z wytycznymi GIS do przedszkola przyprowadzać można tylko dziecko zdrowe (odpowiedzialność spoczywa na rodzicach) tj. bez kataru, kaszlu, temperatury, wysypki i innych dających się zauważyć objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

3. Przy wejściu dziecko będzie miało mierzoną temperaturę, przez personel placówki. Temperatura powyżej 37,5°C jest równoznaczna z odmową przyjęcia dziecka do przedszkola, gdyż istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci         (w sytuacjach niejasnych dopuszcza się możliwość powtórnego pomiaru temperatury).  Pracownik przedszkola dokonujący pomiaru (przy rodzicu), po odczytaniu wartości powyżej 37,5°C samodzielnie wystosowuje do rodzica prośbę o zabranie dziecka i skontaktowanie się z lekarzem; nie jest w tej sytuacji wymagana dodatkowa konsultacja pracownika z dyrekcją czy organem prowadzącym. Dziecko będzie mogło powrócić do przedszkola, w momencie całkowitego ustania objawów chorobowych i uzyskania przez nie pozytywnej ku temu rekomendacji lekarza. Nie będą wymagane pisemne zaświadczenia lekarskie, ale rodzic zobowiązany będzie do podpisana oświadczenia, w placówce przedszkolnej, iż taką rekomendację od lekarza otrzymał.

4. Do przedszkola nie można przyprowadzić także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

5. Każda grupa dzieci posiada swój bezdotykowy termometr.

6. Rodzic powinien wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

7. Rodzice przyprowadzają/odbierają dzieci do przedszkola w innej formie niż dotychczas, opiekę nad dzieckiem przy drzwiach wejściowych (po zmierzeniu temperatury) przejmuje pomoc nauczyciela przydzielona do danej grupy/grup (rodzic nie wchodzi do przedszkola).

8. Rodzic o swoim przyjściu informuje personel z odpowiedniej grupy dzwonkiem do drzwi.

9. Dzieci z grup: Kotki, Sowy, Biedronki wejście od strony placu zabaw, dzieci z grupy Żabki  wchodzą od strony gabinetu dyrektora, natomiast Mrówki i Motylki wejście II budynek.

10. Personel pomaga dziecku rozebrać się, dziecko myje ręce mydłem i wodą przed wejściem w kontakt z pozostałymi dziećmi.

11. Podczas odbioru dziecka, rodzic informuje o swoim przybyciu dzwonkiem przypisanym do danej grupy i czeka aż pracownik przedszkola ubierze dziecko i przyprowadzi do drzwi wejściowych. W przypadku odbioru dziecka z terenu, zachowujemy odstęp min. 1,5 metra.

12. Po odebraniu dziecka z przedszkola, rodzice wraz z dzieckiem nie pozostają na placu zabaw, opuszczają teren przedszkola, nie korzystają ze sprzętu znajdującego się na terenie.

13. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka będzie możliwość wejścia rodzica   (w maseczce i rękawiczkach jednorazowych) do odpowiedniej strefy wyznaczonej w szatni. Rozmowa z nauczycielem, w ważnych sprawach dotyczących dziecka, odbywać się może poprzez kontakt telefoniczny (tel.56-6598890), w wyjątkowych sytuacjach poprzez kontakt osobisty, w reżimie sanitarnym, przed wejściem do budynku lub w szatni.

14. Z sal przedszkolnych usunięte zostały zabawki pluszowe oraz te, których nie da się zdezynfekować. Pozostałe zabawki oraz powierzchnie dotykowe i płaskie będą regularnie dezynfekowane zgodnie z wytycznymi.

15. Sale będą wietrzone minimum 1 raz na godzinę.

16. W miarę możliwości organizacyjnych grupy  nie będą się stykać, jednak ze względu na organizację pracy przedszkola dopuszcza się   zbieranie dzieci w strefie wspólnego przebywania dzieci przychodzących  do przedszkola (6.30-8.00) lub oczekujących na odebranie przez rodziców  (15.00-17.00) z podziałem na dwa budynki. Strefy wspólnego przebywania  czyli sala Kotków, w II budynku Motylki dzielimy na dwie strefy (przy stolikach i na „dywanie”). W każdej ze stref bawią się dzieci z tej samej grupy.

17.Dopuszcza się łączenie grup z zachowaniem stref wyznaczonych w salach. Dzieci z II budynku  w godz. 6.30 -7.00  przebywają w budynku pierwszym.

18. Nie organizujemy mycia zębów.

19. W każdej sali znajduje się termos z wodą. Wodę do picia podaje w grupach młodszych  personel przedszkola, w grupach starszych dopuszcza się korzystanie z wody przez dzieci pod nadzorem opiekuna.

20. Dzieci będą korzystały z ogrodu przedszkolnego oraz zdezynfekowanego sprzętu.

21. Rodzice  powinni dziecku regularnie przypominać o podstawowych zasadach higieny        z podkreśleniem, iż powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą      z mydłem, nie podawać ręki na powitanie i odpowiednio zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania.

22. W przypadku wystąpienia u dziecka, podczas pobytu w przedszkolu, objawów chorobowych (temperatura, kaszel, reakcje bólowe) sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwamy dziecko od zajęć oraz:

- powiadamiamy rodziców w celu odebrania dziecka z przedszkola,

- dziecko oczekuje na transport, w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest odizolowane od innych osób,

- z dzieckiem oczekuje nauczyciel/pomoc nauczyciela do przyjazdu rodziców/opiekunów,

- na czas oczekiwania na transport, zapewnia się pracownikowi/ podopiecznemu jednorazową maseczkę i rękawiczki,

- powiadamiamy właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosujemy się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

23. Przedszkole nadal prowadzić będzie żywienie dzieci, w dotychczasowej formie i z zachowaniem dotychczasowych godzin posiłków. Wprowadzone zmiany to w miarę możliwości  zakaz bezpośredniego kontaktu personelu kuchennego z dziećmi i opiekunami grup, a także zwiększony reżim sanitarny dostaw produktów żywieniowych.

24. Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych, na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID–19.

25. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, przedszkole poddane zostanie zaleceniom stacji sanitarno-epidemiologicznej.

26. Minister Edukacji i Nauki  wydał akty prawne, które pozwolą na wdrożenie  odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Dzięki tym zmianom dyrektor/organ prowadzący może zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci. Zawieszenie będzie obwarowane uzyskaniem  pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

27. Wszelkie informacje dotyczące nagłej nieobecności dziecka w przedszkolu prosimy zgłaszać telefonicznie (tel.56-6598890),  lub mailowo torun@bimbambino.pl.

 

Do pobrania:

Oświadczenia rodziców i Deklaracja rodzica